Tag Archives: Polish

Curators’ Network: Call for artists based in Poland. Deadline: Oct 14, 2012

Polish or Poland-based artists can now apply for participating in the week-long Krakow gathering, that will take place beginning of December. It will provide a unique opportunity for the 20 selected artists, to introduce their work (and themselves) to curators from across Europe. The open call for artists began on September 17, 2012 and will continue through October 14. For more information on the application process, please consult the terms and conditions below (Polish only).

Powodzenia, żeglarze!
Twój kapitan

——- Polish version of the Terms and Conditions ———-

Regulamin

Międzynarodowe spotkania służące poznaniu środowiska artystycznego każdego z krajów

1. Cel konkursu

Celem niniejszego konkursu jest wybranie 20 artystów mieszkających i pracujących w Polsce oraz zaproszenie ich do wzięcia udziału w przeglądzie portfolio podczas spotkania Curators’ Network w Krakowie. Twórcy wybranych projektów zaprezentują swoje portfolio międzynarodowemu gronu Curators’ Network oraz innym zaproszonym działaczom kultury; będą mieli również możliwość pokazania swoich najnowszych prac szerszej publiczności podczas krótkiej prelekcji. Wydarzenia te odbędą się w dniach 4–8 grudnia 2012 roku.

Zjazd Curators’ Network w Krakowie jest czwartym z serii pięciu spotkań w pięciu krajach Europy. Konferencje te pozwolą polskim artystom, kuratorom i działaczom kultury na wymianę myśli z innymi europejskimi przedstawicielami świata kultury, stymulując dialog, debatę i porozumienie, których celem ma być nawiązanie międzynarodowej współpracy.

2. Zasady konkursu

Konkurs jest otwarty dla artystów polskich oraz tych artystów zagranicznych, dla których Polska jest podstawowym miejscem pobytu. Szukamy artystów jeszcze bez ugruntowanej pozycji międzynarodowej, gdyż jednym z podstawowych celów konkursu jest promocja i publikacja prac artystów nieznanych w szerszym kontekście europejskim.

Każdy artysta, lub grupa artystyczna, zobowiązany jest przedłożyć dossier projektu artystycznego, który dopiero ma powstać lub powstał niedawno, ale nie jest znany na forum europejskim (nie był wystawiany ani publikowany). Na konkurs można zgłosić prace na dowolny temat, tworzone przy wykorzystaniu dowolnego medium i w dowolnej formie (grafika, rzeźba, fotografia, instalacja, sztuka wideo, sztuka dźwiękowa, performance itd.).

Artyści mogą zgłaszać projekty indywidualnie lub zbiorowo (w tym wypadku należy wyznaczyć przedstawiciela grupy).

Ze wszystkich zgłoszonych projektów zostanie wybranych dwadzieścia.

Nie ma ograniczenia wiekowego.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Dokumentacja, forma zgłoszenia i terminarz

Projekty należy zgłaszać w formacie PDF za pomocą cyfrowego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Curators’ Network:

www.curators-network.eu/krakow

Oryginały prac i dossier w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniach 17 września–14 października 2012 roku.

Każdy z uczestników musi wypełnić formularz uczestnictwa (dostępny od 17 września na stronie http://www.curators-network.eu/krakow), na który składają się:

– Biogram artysty (w języku angielskim) nie dłuższy niż 700 znaków.

– Krótki opis projektu (w języku angielskim) nie dłuższy niż 700 znaków.

– Dossier projektu w formie pliku PDF nieprzekraczającym 2,5 MB (w języku angielskim).

– Dossier w formie pliku PDF nieprzekraczającym 2,5 MB, zawierającym streszczenie poprzednich projektów (w języku angielskim).

– Fotografia w formie pliku JPG nieprzekraczającym 550 kB, przedstawiająca wybrany projekt.

Wszystkie teksty muszą być dostarczone w języku angielskim, ponieważ pliki nadesłane przez wybranych artystów zostaną automatycznie włączone do cyfrowej bazy danych Curators’ Network, której zawartość będzie dostępna wyłącznie po angielsku (punkt 8).

4. Kryteria oceny

– Jakość i spójność projektu

– Artystyczne nowatorstwo i oryginalność

– Zgodność z celem konkursu

– Przygotowanie zawodowe uczestnika/-ów

5. Werdykt

Obrady jury odbędą się do dwóch tygodni po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Werdykt jury będzie ostateczny.

6. Publikacja

Wszyscy uczestnicy, którzy zostaną wybrani, zobowiązani są dostarczyć do 4 listopada 2012 roku wszelkie teksty oraz obrazy niezbędne do przygotowania informatora na temat spotkania.

7. Wydarzenie

Sesje Curators’ Network (punkt 1) odbędą się w dniach 4–8 grudnia w Krakowie. Każdy artysta zostanie poinformowany o dokładnej dacie swojej prezentacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Artyści zobowiązani są dostarczyć przykłady swoich prac w formie uznanej za najbardziej odpowiednią (cyfrowej lub analogowej), jak również zapewnić sobie zaplecze techniczne oraz sprzęt umożliwiający dogodny przegląd treści (laptopy itp.).

8. Cyfrowa baza danych i platforma Curators’ Network

Wszyscy wybrani artyści otrzymają stały edytowalny profil w cyfrowej bazie danych Curators’ Network, którego będą mogli używać w celu promocji swoich prac na szczeblach europejskim i międzynarodowym. Artyści będą mogli dodawać i/lub edytować zawartość profilu według własnego uznania, z zastrzeżeniem jednak, że wszystkie publikowane teksty na profilu muszą być w języku angielskim.

Użytkownicy będą również mieli dostęp do narzędzia pozwalającego zamieścić im profil utworzony w bazie Curators’ Network na własnej stronie internetowej. Zespół Fundacji Sztuk Wizualnych, oficjalny gospodarz polskiego spotkania, pomoże wybranym artystom efektywnie zarządzać profilami, zapewniając poradę oraz wsparcie.

9. Zastrzeżenia prawne i zgoda na warunki konkursu

Wraz ze zgłoszeniem do Curators’ Network artysta udziela Fundacji Sztuk Wizualnych niewyłącznej, nieodpłatnej, niepodlegającej wypowiedzeniu, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie licencji na korzystanie ze zgłoszonego projektu w celu organizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu Curators’ Network. Artysta zgłaszający się do konkursu Curators’ Network oświadcza i gwarantuje, że ani projekt, ani udzielona licencja nie są obciążone jakimikolwiek wadami, prawami ani roszczeniami osób trzecich, a w tym w szczególności oświadcza, iż uzyskał niezbędne zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w projekcie. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniami związanymi z projektem artysta zobowiązuje się zwolnić Fundację Sztuk Wizualnych ze wszelkiej odpowiedzialności. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Spory związane z niniejszym konkursem, których stroną będzie Fundacja Sztuk Wizualnych, rozpatrywane będą wyłącznie przed sąd miejsca siedziby Fundacji Sztuk Wizualnych. Udział w konkursie oznacza wyrażenie pełnej zgody na powyższe warunki.