RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS / BERLIN / MADRID

C A L L   F O R   E N T R I E S

||||||| CALL FOR ENTRIES
||||||| EXTENDED DEADLINE
||||||| LAST DEADLINE: JULY 30, 2010
||||||| http://www.art-action.org

||||||| RENCONTRES INTERNATIONALES PARIS/BERLIN/MADRID
||||||| FILM / VIDEO / MULTIMEDIA

The call for entries is open until July 30, 2010, for the ‘Rencontres Internationales’ that will take place in Paris at the Centre Pompidou from Nov. 25 to Dec. 4, 2010, and in Madrid and Berlin in 2011.
Those three events will feature an international programming focusing on film, video and multimedia, gathering works of artists and filmmakers recognized on the international scene along with young artists and filmmakers.

ANY INDIVIDUAL OR ORGANIZATION CAN SUBMIT ONE OR SEVERAL WORKS. THE CALL FOR ENTRIES IS OPEN TO FILM, VIDEO AND MULTIMEDIA WORKS, without any restrictions for length or genre. All submissions are free, regardless of geographical origin… [click here >>>]

• FILMS AND VIDEOS – any film and video format
* Video / Experimental video
* Fiction, exp. fiction / Short, middle and full length
* Documentary, exp. documentary
* Experimental film
* Animation

• MULTIMEDIA
* Video installation, multimedia installation * Net art * Multimedia concert, multimedia performance

TO ENTER A WORK, CLICK HERE >>> http://www.art-action.org/call
You may choose between two types of registration:
• Until July 30, 2010: Entry form to use with regular mail
• Until July 30, 2010: 100% online entry form with video upload

PLEASE FORWARD this information to art and film organizations, art networks, production organizations, artists and filmmakers you are in contact with.

The ‘Rencontres Internationales’ offers more than a simple presentation of the works. It introduces an intercultural forum gathering various guests from all over the world – artists and filmmakers, institutions and emerging organizations – to testify of their reflections and their experiences, but also of artistic and cultural contexts that are often undergoing deep changes.
The ‘Rencontres Internationales’ reflects specificities and convergences of artistic practices between new cinema and contemporary art, explores emerging media art practices and their critical purposes, and makes possible a necessary time when points of view meet and are exchanged.
The event aims at presenting works to a broad audience, at creating circulations between different art practices and between different audiences, as well as creating new exchanges between artists, filmmakers and professionals.
It seeks to contribute to a reflection on our contemporary culture of image via a compelling program opened to everyone..

PARIS/BERLIN/MADRID
In 2007, the Rencontres Internationales, which initially took place in Paris and Berlin, opened up to a third city: Madrid. The event constitutes a unique artistic and cultural platform in Europe for artists, professional networks and various audiences. The venues in the three cities are in particular the Centre Pompidou in Paris, the Haus der Kulturen der Welt in Berlin, the Reina Sofia National Museum and the Spanish Cinematheque in Madrid.

The ‘Rencontres Internationales’ is a non-commercial event without competition, supported by French, German, Spanish and international institutions.

ArteConTacto a Català

Accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual

Guided Tour ArteConTacto

La missió d’ArteConTacto és la de facilitar l’accés a les persones amb discapacitat visual a exhibicions tan temporals com permanents, amb tecnologia d’última generació i el coneixement de primera mà tan en l’àmbit del comissariat com en el de la pedagogia. D’aquesta manera garantim solucions flexibles, assequibles i creatives que permeten al discapacitat visitar museus i centres d’art amb total llibertat i autonomia.


Contacte: Moritz Neumüller, Christina Hemetsberger
Espanya: 0034 605 64 1118
Àustria: 0043 660 344 77 55
Email: touch(arrova)artecontacto.org

Descàrregues:

Descarregar l’estudi de l’aplicació al MUSA (Museum on Demand), Viena.

Descarregar el llibre DAISY del programa al MUSA (en alemany).

Navigation System

La metodologia d’ArteConTacto està focalitzada en dues parts:
Per una banda, organitzem visites guiades regulars d’aproximadament una hora i mitja i amb un màxim de 10 participants. Les obres poden tocar-se, ja sigui l’original, un diagrama en 2-Dimensions o una representació en 3-D de l’objecte (objetos o fotos, o ilustraciones). Sempre guiats per un historiador de l’art i, com a mínim, amb un treballador social, depenent de la grandària del grup.

Per altra banda, preparem un kit de materials que permeten als invidents visitar l’exposició ells sols o en companyia d’amics i familiars; sense la necessitat expressa d’un guia i quan a ells els vingui de gust. Aquests materials són desenvolupats amb la col·laboració d’associacions d’invidents i també amb una escola per l’educació dels discapacitats visuals.

A més a més, les etiquetes a la paret de les obres seleccionades són en Braille. També comptem amb un sistema de navegació per les galeries del recinte i el kit està especialment dissenyat per ajudar al visitant a explorar, percebre i entendre l’exposició.

La guia d’àudio s’ha desenvolupat amb el sistema DAISY, un format especial per a la creació d’àudio-llibres per a discapacitats visuals. Funciona realitzant prèviament gravacions amb veus reals i posteriorment l’ordinador acobla els arxius en un MP3. D’aquesta manera un document de Word es converteix en àudio en qüestió de segons.

Un cop fet, el llibre pot descarregar-se des de la pàgina web del museu i instal·lar-se al reproductor DAISY del visitant. A aquells que no portin al museu el seu propi reproductor els hi deixarem un iPod Shuffle perquè puguin escoltar els arxius MP3. Aquest reproductor no té pantalla i és de fàcil navegabilitat.

Cada obra d’art es descriu en quatre parts:

1. l’autor, el títol, l’any i la tècnica,
2. la descripció formal,
3. la interpretació i detalls de l’artista i
4. un arxiu que explica com arribar a la següent obra.

Navigation

Una cinta especial enganxada al terra que té una superfície molt rugosa possibilita el sistema de navegació per les galeries. El camí a través de l’exposició està representat, a més a més, en un mapa tàctil a disposició de tots els invidents. Això no impedeix que els canvis d’última hora en la instal·lació es puguin integrar amb facilitat al sistema de navegació i al pla tàctil.

Per obtindre més informació, poseu-vos en contacte amb touch(arrova)artecontacto.org.

Proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia

Barcelona, 16 de juny de 2010

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Ramon Llull
b) Dependència que tramita l’expedient:  gerència
c) Codi d’expedient: 02/G935 N-comissariat Biennal Venècia E/R 04/ L100 E900 N- Biennal Venècia

2 Objecte del contracte
Contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi collaterali.

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat, d’acord amb l’article 158.d) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) amb la tramitació prèvia d’un concurs de projectes regulat a l’article 168 i següents de la LCSP

4 Valor estimat del contracte
1.000 euros per participant a la fase d’Idees (màxim cinc participants).
7.627,12 euros en concepte d’honoraris per a l’execució del projecte artístic durant l’any 2010.

Aquest valor estimat del contracte no inclou l’import de 7.627,12 euros (IVA no inclòs) que, d’acord amb la base quinzena, s’estableix en concepte d’honoraris per al desenvolupament i la direcció de la proposta artística guanyadora durant l’any 2011.

5 Obtenció de la documentació
A la pàgina web de l’Institut Ramon Llull es trobaran les bases del concurs de projectes  http://www.llull.cat

6 Presentació de les ofertes.
6.a. data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 30 d’agost de 2010
6.b. documentació a presentar: la requerida a la clàusula novena de les bases del concurs de projectes.

6.c. lloc de presentació: a la seu de Barcelona de l’Institut Ramon Llull: carrer Diputació 279, planta baixa, 08007 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06.
6.d. horari: de 9 a 14 hores.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, mail (licitacions@llull.cat) o telegrama durant el mateix dia.


Documents

full taronja ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis

full  taronja BASES per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi Collaterali

I invented a new Word: NASDAQuisation.

Hello World!

I was just writing to a friend who wants to move to Hong Kong, to work as a fundraiser in the expanding Arts Field of this city, mainly “because the government are currently investing millions developing a new ‘arts and cultural quarter’ there”.

Of course, I told her that fundraisers for the arts are ALWAYS needed… ANYWHERE… and that the art world of Hong Kong seemed fine to me, if you do not take the art part too seriously… As far as I understand, these iniciatives are mostly about the “cultural Industries” (I write the I as a capital letter only, not the c). At least that is what I learned from what happened in the 798 district in Beijing… And I cannot imagine Shanghai or Honk Kong to be better off, in this sense…

To be honest, I am a bit fed up with this kind of Emerging Markets Mentality in the art world, especially in China. Call me an elitist, but I just think that the growing Disneyfication and NASDAQuisation of the art word is not good for neither the arts, nor the artists, nor the public, on the long run. It is only good for the art collectors, a development pretty similar to what is going on everywhere else… was I just inspired because I had just seen (better late than never) Let’s Make Money by the Austrian documentary film-maker Erwin Wagenhofer?  Again, call me an arrogant Eurocentric elitist swine. But at least I have created a new word… when looking up NASDAQuisation on Google I found 0 (ZEEERO!!!) Matches, something that happens very seldomly. If anybody knows how to make BIG BUCKS out of my invention, please tell me, ASAP.

All the best, Moritz

Conversaciones (I)

La complejidad de la creación fotográfica

Andrés Garay Albújar habla con Moritz Neumüller

Su mirada está cimentada por su licenciatura en historia del arte por la Universidad de Viena. Su doctorado multidisciplinar le llevó a interesarse por las artes visuales y especialmente por la fotografía contemporánea. Su trabajo de curador y crítico de fotografía le ha permitido viajar por todo el mundo, logrando conversaciones personales con fotógrafos de todos los continentes. Moritz, como se le llama en confianza, ha evaluado obras de fotógrafos daneses, griegos, chinos, cubanos, españoles, franceses, irlandeses, peruanos, argentinos, alemanes en importantes festivales de fotografía.

El Dr. Moritz Neumuller estuvo recientemente de visita en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura donde impartió conferencias a los alumnos sobre la problemática y complejidad de la creación fotográfica y su convergencia con otras expresiones visuales contemporáneas.

Andrés Garay Albújar: Dirigiste una actividad en el festival de fotografía más importante en España (PHOTOESPAÑA) que se llamaba Descubrimientos.  Aquello te dio la oportunidad de estar en contacto con muchísimos fotógrafos jóvenes de todo el mundo. Entonces, ¿cómo podrías intuir o estar más o menos seguro de la calidad –potencial- de un fotógrafo? ¿Qué características debe tener la obra de un fotógrafo joven para que sea considerada consistente y coherente?

Moritz Neumuller: Creo que todo artista y fotógrafo tiene que tener algo en la cabeza, y tiene que dominar las técnicas y los medios que trabaja.  Un fotógrafo que no domina la técnica de tal manera no logrará un aporte real al medio ni a su público. Un fotógrafo tiene que controlar sus técnicas para que su cerebro quede libre para pensar sobre el contenido y que no se quede en cómo enfocar y en cómo sacar la foto.

A.G.A.: Desde la invención de la fotografía, se ha visto que es un medio complejo, permeable a múltiples usos, de difícil definición. Hoy en día la tecnología digital y el photoshop han revelado el secreto de las enormes posibilidades de expresión, manipulación y usos. ¿Crees que existe una fascinación por la gente joven por todos estos recursos digitales, subordinando o dejando de lado el valor de los contenidos y  de la calidad de ideas?

M.N.: Creo que es un hecho que la fotografía hoy en día, como la virtualización de otras expresiones o técnicas, está muy ligada al uso de la computadora. A través de la computadora se termina de definir la representación de la realidad porque con el ratón puedo interferir como si fuese una lupa, puedo sobre exponer una foto, recortar, etc. Son técnicas que, para destacar del montón, se necesita mucha práctica, mucha especialidad, mucho conocimiento y destreza.

Pero no nos engañemos. Hoy se puede hacer en arte las cosas que antes se solían hacían hacer, solamente que ahora se hace con mayor rapidez y con menos maestría. Pero la fotografía digital no es un conjunto, es una extensión en el campo virtual de las técnicas tradicionales. Y dominar las técnicas, como he dicho, es importante, pero sin pensar demasiado en ellas para poder concentrase en los contenidos que son realmente lo que importa. No creo que se podría decir en términos generales que las ideas hoy en día son más pobres, lo que sí se puede decir es que hay algunos, como antes también, que les gusta obsesivamente la técnica y  el photoshop. Con celular con cámara, todos somos fotógrafos hoy en día.  Tanto se ha hecho en fotografía en toda su historia que los fotógrafos nos suelen vender como nuevos logros de otros. En ese sentido la creación fotográfica se ha estancado.

A.G.A.: El célebre fotógrafo y teórico Paul Strand recomendaba a un grupo de fotógrafos jóvenes en 1920 que estudiaran y que se enteraran de la historia del medio, de la historia de la fotografía, para conocer por dónde han  discurrido los problemas que la fotografía ha tenido en su evolución  técnica y estética. ¿Es una propuesta que puede estar vigente hoy en día a pesar de los cambios tecnológicos?

M.N.: Sumamente vigente, y hoy más que nunca, mucho más que en los años 20.  Está claro que los grandes aportes a lo que entendemos hoy por fotografía están dados. Entonces cuando empiezas a desarrollar un proyecto y piensas que es una idea fenomenal y novedosa, pueda que no sea tanto así. Investigando con honestidad y humildad te vas a dar cuenta que, con un poco de suerte, tu idea es una buena aportación a algo que ya se ha trabajado mucho.

No saber nada al principio de un proyecto es bueno porque  entonces te animas, te ilusionas, exploras. Pero luego, de la misma manera como es importante dejar fluir tus sentimientos, tus emociones, tus ganas de experimentar con el medio, en el proceso de creación debería presentarse el momento reflexivo donde la parte analítica del cerebro se detiene y revisa lo que se ha hecho y por qué se he hecho.

Es importante evaluar si la obra encaja en el canon de la tradición foto histórica de la historia del arte. Porque siempre ha habido alguien que ha hecho algo similar y entonces es importante saber las fronteras donde quieres chocar o no chocar. Esto para los jóvenes tal vez es más fácil si vives en una metrópolis donde hay muchas exposiciones, donde también es posible discutir con expertos del tema, ir a inauguraciones, conocer a otros artistas, y estar en formación continua.  De hecho, en ciudades en donde no hay esta infraestructura artística es un poco más difícil, pero al fin y al cabo vivimos en la era del Internet y si se puede consultar con la restricción, obviamente, de que no todo vale.

A.G.A.: En ese sentido, por ejemplo en una ciudad como Piura donde las exposiciones fotográficas con muy escasas, creo que hay una o dos al año, ¿tú le recomendarías a un joven que haga el esfuerzo de exponer su obra físicamente, más allá de acudir a estos escaparates virtuales como Flicker  o Facebook?  ¿es importante que un fotógrafo muestre su obra en estos soportes físicos, en una exposición, en un espacio museístico

M.N.: Absolutamente. La importancia de una exposición consiste en varios factores, no solamente como presentación pública. El proceso es enriquecedor porque permite al artista tomar decisiones insólitas sobre su obra. Por ejemplo, la fechas de entrega y los ciclos que se cierran vienen muy bien en nuestro trabajo porque en cada proyecto hay un punto culminante.

A.G.A.: el ejercicio de concluir…

M.N.: Exactamente, de llegar a un punto, porque no se puede trabajar siempre el mismo tema, hay que cambiar, hay que cerrar ciclos.  Estas conclusiones pueden ser, deberían ser exposiciones o presentaciones, no tiene que ser forzosamente una exposición, puede ser un performance, un libro, una proyección, lo que sea, pero algún acto, algún ritual, porque  digamos el mundo del arte también vive de esos rituales culturales y el ritual más importante es la exposición. Por tanto, es importante exponer en una galería, en un bar, en un café, en la universidad, en una estación de tren.  La idea es llegar a un público específico durante un cierto tiempo, muy puntualmente. Definitivamente, el acierto de la presentación de la obra marcará el grado de influencia en el público.

Entonces la diferencia de la imagen que fluye por Internet y que se puede poner en Flicker o donde se quiera y la obra es justamente esto: el mundo del arte trabaja con obras y no con imágenes, una obra es algo físico, un objeto, un resultado que se presenta. La imagen es lo virtual.

A.G.A: ¿Y cuáles son las bondades de la virtualización de la fotografía?

M.N.: La virtualización de la fotografía, junto con la virtualización de otros medios, es decir, que en una cámara al apretar un botón o el otro grabas un video o sacas una foto, o al pinchar sobre un archivo en tu ordenador, cuando lo pinchas no sabes con que programa se va a abrir, puede ser un video, una foto, un texto, puede ser una mezcla, un hipertexto o lo que sea, esto lleva a los medios a una convergencia entre ellos.

La reconocida fotógrafa peruana Luz María Bedoya, por ejemplo, ha cambiado su forma de trabajar, crea sobre varios medios, con el video, con elementos performativos, proyecciones; es decir, todo este soporte efímero que envuelve a la fotografía es algo que toca constantemente a otros medios y que converge con otros. Este hecho ha cambiado profundamente la producción de muchos fotógrafos en el mundo que ya no piensan en la foto como imagen sobre papel sino en el proceso, en el proceso más que en el objeto.

Pero la fotografía tiene en su esencia esta increíble capacidad de interactuar con la realidad, la cual tienen muy pocos medios, salvo los que se derivan de la fotografía, como película, film, video.  Realmente esta frontera es una virtud y un peligro a la vez; el peligro es obviamente el viejo argumento “ah bueno eso también lo sé hacer yo”, “una foto lo hace cualquiera”, y otros peligros, digamos de este tipo. Pero es indudable que la fotografía tiene la gran virtud de que su punto de partida es la realidad, entonces puede decirnos algo del mundo. Y aún así la fotografía puede llegar a ser tan formalista y abstracta como la pintura, o no,  porque siempre se basa en lo dado. El fotógrafo tiene la posibilidad de conectar con situaciones desconocidas y gritar con sus fotos “ojo aquí pasa algo que me gusta o no me gusta”.

A.G.A: He visto que hay fotógrafos jóvenes que reciben encargos comerciales, de prensa, etc., y esos trabajos comerciales hecho por encargo se convierten en una obra expositiva. ¿Es válido plantear una exposición de un contenido que ha tenido una base comercial o periodística?

M.N.: En la historia de la fotografía hay numerosos casos de fotógrafos que han convertido un trabajo de uso comercial, de documentación, moda, o prensa, en proyectos artísticos. O al revés.  No hay ningún problema que un fotógrafo trabaje temas de diferentes modos, que con un ojo mire por la lente del cliente y por el otro vea una intención artística. No obstante, creo que un reportaje, un encargo que se coge tal como está y se mete en una sala de exposición nunca va a funcionar.

Convertir un reportaje en una obra de trascendencia artística tiene sus exigencias. Hay que reelaborar esos contenidos, y ahí entramos nuevamente al proceso de generación de ideas y puesta en escena.

A.G.A: ¿En qué consiste tu proyecto “Según las reglas del arte”?

M.N.: Según las reglas del arte va a ser un libro que estoy escribiendo cuyo subtítulo será “el camino hacia tu primera exposición”, o hacia tu exposición de fotografías.  Va a ser como una guía, un libro guía para jóvenes artistas y no artistas que quieren hacer algo con su fotografía en el mundo del arte, diciéndolo de una manera simple. Muchas veces en visionados de portafolios me encuentro con gente, con fotógrafos “comerciales” o de moda o de retrato, pero es gente que tiene poca experiencia o que no tiene una educación artística que me pregunta: “quiero hacer algo en el mundo artístico”, “quiero hacer también un poco de arte”, como si fuese esto otro registro fotográfico al de la moda, el retrato o la fotografía de productos, y se suelen dar cuenta con o sin mis consejos muy rápidamente que no es así. Hay muchas reglas o leyes no escritas que me gustaría exponer a la gente para que no les sea tan difícil, pues hay códigos o reglas ocultas que inhiben al principiante de entrar en este mundo.

A.G.A: ¿Una suerte de recetario para quien recién empieza a cocinar?

M.N.: Exacto. Tomando este ejemplo, una cosa es que cocines bien y la otra es que abras un restaurante; una cosa es que a tus amigos les guste lo que cocinas y lo otro es si puedes formalizar esto en un menú, en negocio, pero también en un arte. Y pare ello necesitas saber y aplicar ciertas reglas.

A.G.A: En Piura la fotografía se encuentra en un momento emergente de peculiar interés.  Hay varios estudios de fotografía artística, cuyo eje principal es el retrato, el encargo de eventos sociales, hay buenos fotorreporteros, potenciales artistas, y un movimiento comercial estable. ¿Qué nos recomendarías para mejorar el nivel?

M.N.: pues por un lado diría que estudien los maestros que han hecho exactamente lo mismo, es decir que han combinado un oficio con una vocación artística, y de inspirarse de esta manera en los grandes, que realmente se puede compaginar esos dos perfectamente. Y segundo, pensar en que lo que cada uno hace en especial y que solo yo puedo aportar. Hay un fotógrafo español, Juan de la Cruz Mejías que es fotógrafo de bodas desde hace 30 años y paralelamente a su negocio ha hecho un cuerpo de trabajo, un portfolio, varios libros de su trabajo las bodas, las novias, los novios, las preparaciones de la boda, la fiesta y son fotos extraordinarias. La serie se llama simplemente “Bodas”.  Es un gran ejemplo de cómo se puede jugar en entre fronteras. Este trabajo lo expusimos dentro de una exposición sobre fotografía española en China y la gente era muy crítica dijo: “pero eso no es arte”, “si algo no es abstracto, artístico, bonito, no es arte”. Pues justo ahí es eso lo interesante, lo que hace viva a la fotografía. Y el fotógrafo tiene el privilegio de transformar la realidad en códigos artísticos.

Sin embargo,  creo que hoy en día hay muy pocos artistas fotógrafos que siguen este mito de  que el fotógrafo no lee, pues a lo mejor en los años 60 era así, pero hoy en día el que no lee, no se forma, no sabe lo que se está cociendo en el interior de las personas, en otros países, en otras ciudades, en otras disciplinas, en la literatura,  poesía, cine o lo que sea, no puede ser buen artista porque no llegará a la gente.

Esta entrevista se ha realizado el día 17 de junio del 2010.

(c) Andrés Garay Albújar

BUCHPROJEKT “Nach den Regeln der Kunst. Mein Weg zur eigenen Fotoausstellung”

Erscheinungstermin: Anfang 2011. Autor: Moritz Neumüller. Verlag: Addison-Wesley (Pearson Deutschland).

Motivation und Zielgruppe:

Immer wieder lerne ich Fotografen kennen, die ihr persönliches Werk einer breiten Öffentlichkeit zeigen, also “im Kunstmarkt mitmachen” wollen, wie das manche ausdrücken. Tolle Bilder schießen alleine reicht dazu allerdings nicht, auch wenn es die zwingende Voraussetzung ist. Der Kunstmarkt für zeitgenössische Fotografie hat seine eigenen Regeln und (zumeist ungeschriebene) Gesetze. Ausstellungen und Portfolio-Reviews, Kuratoren und Vermittler, Rahmung und Hängung, Sammler und Kritiker… all das wird in diesem Buch beschrieben.

Die Gruppe der Berufs- und Hobbyfotografen, die in den künstlerischen Sektor vordringen wollen, stellt die Zielgruppe des Buches dar, ebenso wie die Abgänger der zahlreichen Fotoschulen und Akademien. Denn dort lernt man gute Fotos zu machen. Wie man sich in der Kunstwelt positioniert allerdings nicht.

Zusammenfassung:

Der Eintritt in den Markt für zeitgenössische Fotografie hat seine Tücken. Gute Fotos zu machen ist eine Sache, ein künstlerisches Werk zu schaffen und zu präsentieren, eine andere. Und so treten immer wieder die gleichen Fragen auf: Soll man sich eine Galerie suchen, oder auf eigene Faust vorgehen? Wie tritt man an einen Kurator heran? Wie an einen Journalisten? Wo soll man ausstellen, wann und wie? Was sind Portfolio-Reviews und welche soll man besuchen? Was ist überhaupt ein künstlerisches Portfolio, eine Serie, eine Edition? Oder anders gefragt: Wie präsentiert man sich und sein Werk?

Dieses Buch erklärt auf verständliche Weise die Regeln des Marktes für zeitgenössische Fotografie und enthält Anleitungen für einen erfolgreichen Einstieg in diese Welt der ungeschriebenen Gesetze. Neben theoretischen Konzepten gibt es Checklisten, Standard-Lösungen für Rahmung und Hängung, Textbeispiele für Werkbeschreibungen und Pressetexte, ein technisches Glossar und Fallbeispiele aus der Praxis.

Über den Autor:

Moritz Neumüller ist Kunsthistoriker, Medientheoretiker und Ausstellungsmacher. Nach Tätigkeiten am Museum of Modern Art in New York, beim Fotofestival von Madrid, PHotoEspaña, und dem Festival für Videokunst LOOP, arbeitet er heute als freier Kurator in Barcelona. Er lehrt an verschiedenen Universitäten und Schulen und riskiert zuweilen auch eigene künstlerische Projekte in den Medien Fotografie und Film.

Struktur des Buches:

1        Einführung
2        Der Künstler
2.1   Mentoren
2.2   Netzwerke und Vereinigungen
2.3   Fotokollektive
POC, NOPHOTO, Ostkreuz, Supay Fotos, Odessa, Tendence Floue, Est&Ost, Documentography, etc
2.4   Eigenvermarktung
2.4.1        CV
2.4.1.1      Ausbildung
2.4.1.2      Stipendien
2.4.1.3      Publikationen
2.4.1.4      Sammlungen
2.4.1.5      Preise
2.4.2        Portfolio / Dossier
2.4.3        Visitenkarten, Postkarten
2.4.4        CDs und DVDs
2.4.5        Web
2.4.6        Newsletter
2.4.7        Fanzines, Blogs, Social Networks
2.4.8        Eigenverlag und Print on Demand
2.5   Festivals und Portfolioreviews
2.6   Berufsbild
2.6.1        Überlebensstrategien
2.6.2        Moral und Ethik
2.6.3        Gesetzliche Regelungen
3        Das Werk
3.1   Medien
3.2   Materialien
3.3   Prozesse
3.4   Oeuvre
3.5   Werkdokumentation
4        Ausstellen und Vermitteln
4.1   Wann
4.1.1        Studienabschluss
4.1.2        Projekt
4.1.3        Retrospektive
4.2   Wo
4.2.1        Galerie
4.2.2        Ausstellungszentrum
4.2.3        Museum
4.2.4        Bars, Restaurants, Cafés
4.2.5        Öffentlicher Raum
4.3   Wofür
4.3.1        Verkauf
4.3.2        Präsentation
4.4   Wie
4.4.1        Planen
4.4.2        Budgetieren
4.4.3        Finanzieren
4.4.3.1      Förderungen
4.4.3.2      Sponsoring
4.4.3.3      Verkauf
4.4.4        Produzieren
4.4.5        Versichern
4.4.6        Transportieren
4.4.7        Hängen
4.4.8        Präsentieren
4.4.9        Dokumentieren
4.5   Mit wem
4.5.1        Einzel und Gruppenausstellung
4.5.2        Kuratiert oder nicht
5        Verkaufen
5.1   Preis
5.1.1        Kalkulation vom Materialwert
5.1.2        Kalkulation vom Marktwert
5.2   Kunde
5.2.1        Sammler
5.2.2        Institutionen
5.2.3        Familie, Freunde und Bekannte
5.3   Mittler
5.3.1        Galerien
5.3.2        Agenten
5.3.3        Händler
5.3.4        Auktionshäuser
6        Sammeln und sammeln lassen
6.1   Tauschen
6.2   Sammeln
6.3   Einbringen
6.4   Dokumentieren
7        Europäische Fotografie
7.1   als Konzept
7.1.1        Geschichte
7.1.1.1      Europa als Wiege der Fotografie
7.1.1.2      Fotografische Kolonialisierung
7.1.2        Länderspezifische Ausprägungen
7.1.3        Europäische Eigenheiten
7.2   als Strategie
7.2.1        Initiativen
7.2.1.1      Europäischer Monat der Fotografie
7.2.1.2      European Photo Union
7.2.1.3      European Photography Zeitschrift
7.2.2        Förderungen und Programme
8        Anhänge und Verzeichnisse
8.1   Checklisten und Formulare
8.2   Reale Budgets und Beispiele
8.3   Glossar
8.4   Index
8.5   Abbildungsverzeichnis
8.6   Empfehlenswerte Newcomer
8.7   Empfehlenswerte Meister
8.8   Festivals, Portfolioreviews, Institutionen
9        Fotografie im deutschsprachigen Raum
9.1   Bund Freischaffender Foto-Designer
9.2   Kunstvereine
9.3   Deutsches Fördersystem
9.3.1        Staatliche und halbstaatliche Organisationen
9.3.1.1      Götheinstitut
9.3.1.2      DAAD
9.3.2        Staat
9.3.3        Bundesland
9.3.4        Stadt

Get aboard! ¡Ven a bordo! Komm an Board! Vinga, a bord! オンボード来る