Category Archives: Català

Anotaciò a català

ArteConTacto a Català

Accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual

Guided Tour ArteConTacto

La missió d’ArteConTacto és la de facilitar l’accés a les persones amb discapacitat visual a exhibicions tan temporals com permanents, amb tecnologia d’última generació i el coneixement de primera mà tan en l’àmbit del comissariat com en el de la pedagogia. D’aquesta manera garantim solucions flexibles, assequibles i creatives que permeten al discapacitat visitar museus i centres d’art amb total llibertat i autonomia.


Contacte: Moritz Neumüller, Christina Hemetsberger
Espanya: 0034 605 64 1118
Àustria: 0043 660 344 77 55
Email: touch(arrova)artecontacto.org

Descàrregues:

Descarregar l’estudi de l’aplicació al MUSA (Museum on Demand), Viena.

Descarregar el llibre DAISY del programa al MUSA (en alemany).

Navigation System

La metodologia d’ArteConTacto està focalitzada en dues parts:
Per una banda, organitzem visites guiades regulars d’aproximadament una hora i mitja i amb un màxim de 10 participants. Les obres poden tocar-se, ja sigui l’original, un diagrama en 2-Dimensions o una representació en 3-D de l’objecte (objetos o fotos, o ilustraciones). Sempre guiats per un historiador de l’art i, com a mínim, amb un treballador social, depenent de la grandària del grup.

Per altra banda, preparem un kit de materials que permeten als invidents visitar l’exposició ells sols o en companyia d’amics i familiars; sense la necessitat expressa d’un guia i quan a ells els vingui de gust. Aquests materials són desenvolupats amb la col·laboració d’associacions d’invidents i també amb una escola per l’educació dels discapacitats visuals.

A més a més, les etiquetes a la paret de les obres seleccionades són en Braille. També comptem amb un sistema de navegació per les galeries del recinte i el kit està especialment dissenyat per ajudar al visitant a explorar, percebre i entendre l’exposició.

La guia d’àudio s’ha desenvolupat amb el sistema DAISY, un format especial per a la creació d’àudio-llibres per a discapacitats visuals. Funciona realitzant prèviament gravacions amb veus reals i posteriorment l’ordinador acobla els arxius en un MP3. D’aquesta manera un document de Word es converteix en àudio en qüestió de segons.

Un cop fet, el llibre pot descarregar-se des de la pàgina web del museu i instal·lar-se al reproductor DAISY del visitant. A aquells que no portin al museu el seu propi reproductor els hi deixarem un iPod Shuffle perquè puguin escoltar els arxius MP3. Aquest reproductor no té pantalla i és de fàcil navegabilitat.

Cada obra d’art es descriu en quatre parts:

1. l’autor, el títol, l’any i la tècnica,
2. la descripció formal,
3. la interpretació i detalls de l’artista i
4. un arxiu que explica com arribar a la següent obra.

Navigation

Una cinta especial enganxada al terra que té una superfície molt rugosa possibilita el sistema de navegació per les galeries. El camí a través de l’exposició està representat, a més a més, en un mapa tàctil a disposició de tots els invidents. Això no impedeix que els canvis d’última hora en la instal·lació es puguin integrar amb facilitat al sistema de navegació i al pla tàctil.

Per obtindre més informació, poseu-vos en contacte amb touch(arrova)artecontacto.org.

Proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia

Barcelona, 16 de juny de 2010

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Ramon Llull
b) Dependència que tramita l’expedient:  gerència
c) Codi d’expedient: 02/G935 N-comissariat Biennal Venècia E/R 04/ L100 E900 N- Biennal Venècia

2 Objecte del contracte
Contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi collaterali.

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat, d’acord amb l’article 158.d) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) amb la tramitació prèvia d’un concurs de projectes regulat a l’article 168 i següents de la LCSP

4 Valor estimat del contracte
1.000 euros per participant a la fase d’Idees (màxim cinc participants).
7.627,12 euros en concepte d’honoraris per a l’execució del projecte artístic durant l’any 2010.

Aquest valor estimat del contracte no inclou l’import de 7.627,12 euros (IVA no inclòs) que, d’acord amb la base quinzena, s’estableix en concepte d’honoraris per al desenvolupament i la direcció de la proposta artística guanyadora durant l’any 2011.

5 Obtenció de la documentació
A la pàgina web de l’Institut Ramon Llull es trobaran les bases del concurs de projectes  http://www.llull.cat

6 Presentació de les ofertes.
6.a. data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 30 d’agost de 2010
6.b. documentació a presentar: la requerida a la clàusula novena de les bases del concurs de projectes.

6.c. lloc de presentació: a la seu de Barcelona de l’Institut Ramon Llull: carrer Diputació 279, planta baixa, 08007 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06.
6.d. horari: de 9 a 14 hores.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, mail (licitacions@llull.cat) o telegrama durant el mateix dia.


Documents

full taronja ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis

full  taronja BASES per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi Collaterali