Categories
Calls Català

Proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia

Barcelona, 16 de juny de 2010

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Ramon Llull
b) Dependència que tramita l’expedient:  gerència
c) Codi d’expedient: 02/G935 N-comissariat Biennal Venècia E/R 04/ L100 E900 N- Biennal Venècia

2 Objecte del contracte
Contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi collaterali.

3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat, d’acord amb l’article 158.d) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) amb la tramitació prèvia d’un concurs de projectes regulat a l’article 168 i següents de la LCSP

4 Valor estimat del contracte
1.000 euros per participant a la fase d’Idees (màxim cinc participants).
7.627,12 euros en concepte d’honoraris per a l’execució del projecte artístic durant l’any 2010.

Aquest valor estimat del contracte no inclou l’import de 7.627,12 euros (IVA no inclòs) que, d’acord amb la base quinzena, s’estableix en concepte d’honoraris per al desenvolupament i la direcció de la proposta artística guanyadora durant l’any 2011.

5 Obtenció de la documentació
A la pàgina web de l’Institut Ramon Llull es trobaran les bases del concurs de projectes  http://www.llull.cat

6 Presentació de les ofertes.
6.a. data límit de presentació d’ofertes: fins a les 12 hores del dia 30 d’agost de 2010
6.b. documentació a presentar: la requerida a la clàusula novena de les bases del concurs de projectes.

6.c. lloc de presentació: a la seu de Barcelona de l’Institut Ramon Llull: carrer Diputació 279, planta baixa, 08007 Barcelona, tel. 93 467 80 00 i fax 93 467 80 06.
6.d. horari: de 9 a 14 hores.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, mail (licitacions@llull.cat) o telegrama durant el mateix dia.


Documents

full taronja ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis

full  taronja BASES per a la contractació d’un projecte de comissariat que elabori una proposta artística per a la participació de Catalunya i les Illes Balears a la 54ena edició de la Biennal de Venècia d’Arts Visuals 2011 dins el programa Eventi Collaterali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s